HTML5实体N

  • 时间:2018-06-16 22:57 作者:程序员小新人学习 来源:程序员小新人学习 阅读:190
  • 扫一扫,手机访问
摘要:并非下表中的所有实体都可以在所有的浏览器中正确地显示。目前,IE 11 是唯逐个个可以正确显示所有 HTML5 实体的浏览器。字符实体名称十六进制?nabla02207ŃNacute00143ńnacute00144∠⃒nang02220

HTML5实体N

并非下表中的所有实体都可以在所有的浏览器中正确地显示。

HTML5实体N

目前,IE 11 是唯逐个个可以正确显示所有 HTML5 实体的浏览器。

HTML5实体N

字符实体名称十六进制
?nabla02207
ŃNacute00143
ńnacute00144
∠⃒nang02220 + 020D2
≉nap02249
⩰̸napE02A70 + 00338
≋̸napid0224B + 00338
ʼnnapos00149
≉napprox02249
♮natur0266E
♮natural0266E
ℕnaturals02115
nbsp000A0
≎̸nbump0224E + 00338
≏̸nbumpe0224F + 00338
⩃ncap02A43
ŇNcaron00147
ňncaron00148
ŅNcedil00145
ņncedil00146
≇ncong02247
⩭̸ncongdot02A6D + 00338
⩂ncup02A42
НNcy0041D
нncy0043D
ndash02013
ne02260
⤤nearhk02924
⇗neArr021D7
↗nearr02197
↗nearrow02197
≐̸nedot02250 + 00338
≢nequiv02262
⤨nesear02928
≂̸nesim02242 + 00338
≫NestedGreaterGreater0226B
≪NestedLessLess0226A

NewLine0000A
∄nexist02204
∄nexists02204
𝔑Nfr1D511
𝔫nfr1D52B
≧̸ngE02267 + 00338
≱nge02271
≱ngeq02271
≧̸ngeqq02267 + 00338
⩾̸ngeqslant02A7E + 00338
⩾̸nges02A7E + 00338
⋙̸nGg022D9 + 00338
≵ngsim02275
≫⃒nGt0226B + 020D2
≯ngt0226F
≯ngtr0226F
≫̸nGtv0226B + 00338
⇎nhArr021CE
↮nharr021AE
⫲nhpar02AF2
?ni0220B
⋼nis022FC
⋺nisd022FA
∋niv0220B
ЊNJcy0040A
њnjcy0045A
⇍nlArr021CD
↚nlarr0219A
‥nldr02025
≦̸nlE02266 + 00338
≰nle02270
⇍nLeftarrow021CD
↚nleftarrow0219A
⇎nLeftrightarrow021CE
↮nleftrightarrow021AE
≰nleq02270
≦̸nleqq02266 + 00338
⩽̸nleqslant02A7D + 00338
⩽̸nles02A7D + 00338
≮nless0226E
⋘̸nLl022D8 + 00338
≴nlsim02274
≪⃒nLt0226A + 020D2
≮nlt0226E
⋪nltri022EA
⋬nltrie022EC
≪̸nLtv0226A + 00338
∤nmid02224
⁠NoBreak02060
 NonBreakingSpace000A0
ℕNopf02115
𝕟nopf1D55F
⫬Not02AEC
?not000AC
≢NotCongruent02262
≭NotCupCap0226D
∦NotDoubleVerticalBar02226
∉NotElement02209
≠NotEqual02260
≂̸NotEqualTilde02242 + 00338
∄NotExists02204
≯NotGreater0226F
≱NotGreaterEqual02271
≧̸NotGreaterFullEqual02267 + 00338
≫̸NotGreaterGreater0226B + 00338
≹NotGreaterLess02279
⩾̸NotGreaterSlantEqual02A7E + 00338
≵NotGreaterTilde02275
≎̸NotHumpDownHump0224E + 00338
≏̸NotHumpEqual0224F + 00338
?notin02209
?indot;notindot022F5 + 00338
?inE;notinE022F9 + 00338
?inva;notinva02209
?invb;notinvb022F7
?invc;notinvc022F6
⋪NotLeftTriangle022EA
⧏̸NotLeftTriangleBar029CF + 00338
⋬NotLeftTriangleEqual022EC
≮NotLess0226E
≰NotLessEqual02270
≸NotLessGreater02278
≪̸NotLessLess0226A + 00338
⩽̸NotLessSlantEqual02A7D + 00338
≴NotLessTilde02274
⪢̸NotNestedGreaterGreater02AA2 + 00338
⪡̸NotNestedLessLess02AA1 + 00338
?ni;notni0220C
?niva;notniva0220C
?nivb;notnivb022FE
?nivc;notnivc022FD
⊀NotPrecedes02280
⪯̸NotPrecedesEqual02AAF + 00338
⋠NotPrecedesSlantEqual022E0
∌NotReverseElement0220C
⋫NotRightTriangle022EB
⧐̸NotRightTriangleBar029D0 + 00338
⋭NotRightTriangleEqual022ED
⊏̸NotSquareSubset0228F + 00338
⋢NotSquareSubsetEqual022E2
⊐̸NotSquareSuperset02290 + 00338
⋣NotSquareSupersetEqual022E3
⊂⃒NotSubset02282 + 020D2
⊈NotSubsetEqual02288
⊁NotSucceeds02281
⪰̸NotSucceedsEqual02AB0 + 00338
⋡NotSucceedsSlantEqual022E1
≿̸NotSucceedsTilde0227F + 00338
⊃⃒NotSuperset02283 + 020D2
⊉NotSupersetEqual02289
≁NotTilde02241
≄NotTildeEqual02244
≇NotTildeFullEqual02247
≉NotTildeTilde02249
∤NotVerticalBar02224
∦npar02226
∦nparallel02226
⫽⃥nparsl02AFD + 020E5
∂̸npart02202 + 00338
⨔npolint02A14
⊀npr02280
⋠nprcue022E0
⪯̸npre02AAF + 00338
⊀nprec02280
⪯̸npreceq02AAF + 00338
⇏nrArr021CF
↛nrarr0219B
⤳̸nrarrc02933 + 00338
↝̸nrarrw0219D + 00338
⇏nRightarrow021CF
↛nrightarrow0219B
⋫nrtri022EB
⋭nrtrie022ED
⊁nsc02281
⋡nsccue022E1
⪰̸nsce02AB0 + 00338
𝒩Nscr1D4A9
𝓃nscr1D4C3
∤nshortmid02224
∦nshortparallel02226
≁nsim02241
≄nsime02244
≄nsimeq02244
∤nsmid02224
∦nspar02226
⋢nsqsube022E2
⋣nsqsupe022E3
?nsub02284
⫅̸nsubE02AC5 + 00338
⊈nsube02288
⊂⃒nsubset02282 + 020D2
⊈nsubseteq02288
⫅̸nsubseteqq02AC5 + 00338
⊁nsucc02281
⪰̸nsucceq02AB0 + 00338
⊅nsup02285
⫆̸nsupE02AC6 + 00338
⊉nsupe02289
⊃⃒nsupset02283 + 020D2
⊉nsupseteq02289
⫆̸nsupseteqq02AC6 + 00338
≹ntgl02279
?Ntilde000D1
?ntilde000F1
≸ntlg02278
⋪ntriangleleft022EA
⋬ntrianglelefteq022EC
⋫ntriangleright022EB
⋭ntrianglerighteq022ED
ΝNu0039D
νnu003BD
#num00023
№numero02116
 numsp02007
≍⃒nvap0224D + 020D2
⊯nVDash022AF
⊮nVdash022AE
⊭nvDash022AD
⊬nvdash022AC
≥⃒nvge02265 + 020D2
>⃒nvgt0003E + 020D2
⤄nvHarr02904
⧞nvinfin029DE
⤂nvlArr02902
≤⃒nvle02264 + 020D2
<⃒nvlt0003C + 020D2
⊴⃒nvltrie022B4 + 020D2
⤃nvrArr02903
⊵⃒nvrtrie022B5 + 020D2
∼⃒nvsim0223C + 020D2
⤣nwarhk02923
⇖nwArr021D6
↖nwarr02196
↖nwarrow02196
⤧nwnear02927

如您还有不明白的能在下面与我留言或者是与我讨论QQ群308855039,我们一起飞!

小伙伴们,感觉我的分享很不错的别不记得“赞叹”我一下哟!

  • 全部评论(0)
最新发布的资讯信息
【系统环境|】你是HTML 5的一员吗?(2019-08-15 11:58)
【系统环境|】Web前端基础怎么学?html、css、JavaScript 知识架构图(2019-08-14 17:55)
【系统环境|】零基础小白走Web前端之路是否可行?答案是yes!(2019-08-13 11:44)
【系统环境|】你知道Web前端与HTML5技术的区别吗?(2019-08-12 14:10)
【系统环境|】移动前端开发和web前端开发的区别(2019-08-11 16:49)
【系统环境|】给新手的锦囊:Web前端开发小白的学习建议和路线图(2019-08-10 16:34)
【系统环境|】都说web前端开发薪资高,入行就有上万月薪,转行难吗?(2019-08-09 14:55)
【系统环境|】干货教程 | Web前端开发学习入门指南(2019-08-08 18:27)
【系统环境|】前端开发:vue路由之前端路由的原理(2019-08-07 13:17)
【系统环境|】你不知道的web前端那些事(2019-08-06 12:29)
手机二维码手机访问领取大礼包
返回顶部